Prof. Muhammed Abdurrazzak Kanpuri-Bermekiyan / پرفسور محمد عبدالرزاق کانپوری – برمکیان