ایران: دیروز، امروز، فردا تحلیل بر انقلاب اسلامی ایران – İran: Diruz, İmruz, Ferda (Tahlil-i ber İnkilab-i İslami İran)