تذکره شیخ صفی الدین اردبیلی (ترجمه نسخه خطی) – Tezkire-i Şeyh Safiyuddin Erdebili (Tercume-i Nusha-i Hatti)