دولت و جامعه در ایران انقراض قاجار و استقرار پهلوی – Devlet ve Camia Der İran (İnkıraz-i Kacar ve İstikrar-i Pehlevi)